Avtalsslutande part
Bulgarien
Administratör

Denna person kommer att tilldelas administratörsrollen för Workplace Pure.

 • minst 8 tecken
 • minst 1 liten bokstav
 • minst 1 stor bokstav
 • minst 1 siffra
 • minst 1 specialtecken
Kontaktperson

För allmänna frågor eller ärenden som gäller avtal/fakturor.

Workplace Pure domän

Workplace Pure domänen kommer att användas som prefix vid inloggning för alla användare i ditt företag. (Inloggningsexempel: )

Användarvillkor

15.05.2023 г.

 1. Основни положения
  1. Тези Общи условия за ползване (наричани по-долу „Условия за ползване“) уреждат договорните отношения между Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД, (наричана по-долу „Коника Минолта“) и клиента по отношение на използването на платформата Workplace Pure (наричана по-долу „платформата“) и резервирането и използването на предлаганите в нея облачни услуги.
  2. Платформата и облачните услуги, предлагани на нея, са предназначени само за използване от търговски клиенти в Република България.
 2. Ползване на платформата Workplace Pure
  1. Коника Минолта предоставя платформата за ползване безплатно.
  2. За да ползва платформата и да може да резервира предлаганите в нея облачни услуги, клиентът трябва първо да се регистрира. Данните, които клиентът предоставя по време на процеса на регистрация, трябва да бъдат точни и пълни и трябва да се поддържат актуални от клиента по всяко време.
  3. След като провери данните за регистрация на клиента и проверката е успешно завършена, Коника Минолта ще създаде „клиентски акаунт“.
  4. Клиентът може да създаде множество потребителски акаунти към клиентският си акаунт. Потребителските акаунти могат да се създават и поддържат само за лица, които са упълномощени да представляват законно клиента по отношение на използването на платформата и резервирането на облачните услуги, предлагани в нея, и които са упълномищени да извършват подходящи транзакции, за сметка на клиентския акаунт.
  5. Коника Минолта има право да откаже да създаде клиентски акаунт или да блокира, или изтрие клиентски или потребителски акаунт, ако
   1. клиентът е физическо лице;
   2. регистрационните данни на клиента са неверни, непълни или неактуални;
   3. кредитният рейтинг на клиента е незадоволителен – по-никсък от C1 съгласно ИКАП портфолио анализ, предоставен от Коника Минолта;
   4. клиентът извършва съществено нарушение на своите договорни задължения по смисъла на раздел 6 или – въпреки предупреждението – извършва повтарящи се нарушения на договорните задължения; или
   5. клиентски или потребителски акаунт се използва по неразрешен, незаконен или по друг начин, представялващ злоупотреба.
 3. Резервиране и използване на облачни услуги
  1. Облачните услуги, предлагани на платформата, са софтуерни продукти на Коника Минолта или трети страни доставчици на услуги (наричани по-нататък индивидуално или колективно „доставчици на услуги“), до които клиентът може да има достъп и да ги използва чрез интернет („софтуер като услуга“).
  2. Функцията(ите) и/или спецификациите за производителност на отделните облачни услуги са описани в съответните спецификации на продукта.
  3. Ако клиентът сключи договор за ползване на облачна услуга през платформата, това води до сключване на договор между клиента и съответния доставчик на услуга за предоставяне на съответната облачна услуга срещу възнаграждение за договорения срок. В частност:
   1. Договор за ползване на облачна услуга се сключва, ако (1) клиентът въведе необходимата информация и завършва изцяло съответния процес на резервация или поръчка, като по този начин едновременно с това изпраща на доставчика на услугата обвързващо потвърждение на оферта за сключване на съответния договор и (2) доставчикът на услуги приема тази оферта или чрез изрично посочване на това, или чрез мълчаливо предоставяне на облачна услуга, поръчана от клиента. Въпросът за признание на получаване от доставчика на услуги не означава приемане на офертата.
   2. След сключването на договора, доставчикът на услуги ще изпрати необходимите данни
    за достъп, за ползването на съответната облачна услуга от клиента, на посочения от него адрес при извършване на поръчката/резервацията и ще направи облачната услуга достъпна незабавно за клиента през интерфейса на централния маршрутизатор, свързан със сървъра, през който се предоставя облачната услуга (наричана по-долу „трансферна точка“). В тази връзка доставчикът на услуги няма задължение да установява и поддържа връзка за данни между ИТ системи на клиента и трансферната точка; това е отговорност на клиента.
   3. Ползването на облачна услуга е предмет на нейните специални условия за ползване. Доколкото такива съществуват, те могат да бъдат намерени с продуктовото описание на отделните услуги. Ако няма специални условия за ползване или ако има пропуски в тях, тези Условия за ползване ще се прилагат допълнително или алтернативно.
  4. Налични са четири различни модела на ценообразуване и продължителност на срока за резервиране на облачни услуги. Кой от моделите е достъпен за конкретна облачна услуга, можете да намерите в описанието на съответния продукт.
   • Петгодишен абонамент (пакет батерии). В случай на петгодишен абонамент („пакет батерии“) страните сключват договор за определен обем услуги (напр. страници, кредити, документи) за срок от пет години. Това започва в деня, в който облачната услуга е предоставена на клиента, и приключва автоматично в края на срока на договора. Договорът не може да бъде прекратен без причина преди изтичане на срока му.
   • Годишен абонамент. В случай на годишен абонамент страните сключват договор за определен обем услуги (напр. страници, кредити, документи) за срок от една година. Това започва в деня, в който облачната услуга е предоставена на клиента, и приключва автоматично в края на срока на договора. Договорът не може да бъде прекратен без причина преди изтичане на срока му.
   • Месечен абонамент. В случай на месечен абонамент, страните сключват договор за определен обем услуги (напр. страници, кредити, документи) за срок от един месец. Това започва в деня, в който облачната услуга е предоставена на клиента. Срокът на договора се удължава автоматично с още един месец, освен ако клиентът преди това не е анулирал абонамента с 14-дневно предизвестие.
   • Плащане при използване. В случай на модела плащане при използване, страните сключват договор за неопределен обем услуги (напр. страници, кредити, документи) за срок от един месец. Това започва в деня, в който облачната услуга е предоставена на клиента. Срокът на договора се удължава автоматично с още един месец, освен ако клиентът преди това не е анулирал абонамента с 14-дневно предизвестие.

   Ако клиентът надхвърли абонираната си квота за използване, той може да добави друг абонамент, за да продължи да използва облачната услуга. В случай на облачни услуги и абонаментни модели, свързани със страници, кредити или документи, е възможно дори ако квотата за използване е надвишена, да продължите да използвате услугата, без да добавяте друг абонамент (информация за това е предоставена в описанието на съответния продукт ). В този случай плащането за допълнително използване се извършва на базата на плащане при използване.

   Ако съществуват едновременно множество абонаменти за облачна услуга (напр. едногодишен абонамент и пакет батерии), разпределението за използване ще се изразходва въз основа на оставащия срок, т.е. следващият абонамент, който изтича, ще бъде изразходван. По изключение плащането за използване винаги ще бъде последният използван абонамент.

  5. Доставчикът на услуги може да прекрати договор за използване на облачна услуга без предизвестие, ако клиентът извърши значително нарушение на своите договорни задължения и задължения по смисъла на раздел 6 или - въпреки предупреждението - извърши многократни нарушения на своите договорни задължения.
 4. Предоставяне на права
  1. Съгласно договора за ползване на облачна услуга, съответният доставчик на услуги предоставя на клиента неизключително и непреотстъпващо право за достъп до съответния софтуер през Интернет и да го използва за собствени бизнес цели в хода на извършване на своята търговска или независима професионална дейност за срока на договора. Тъй като софтуерът не се предоставя като изходен или обектен код, а по-скоро „като услуга“, на клиента не се предоставят никакви права за използване или експлоатация на софтуера съгласно Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на правото да зарежда софтуера в основна памет на компютър с цел използването му в съответствие с предназначението му.
  2. Доколкото това е необходимо за предоставяне на услугите, предвидени в договора, клиентът предоставя на доставчика на услуги, за целите на изпълнението на договора, правото да обработва и, ако е необходимо, да съхранява и/или да възпроизвежда всички данни, предадени, докато клиентът използва облачната услуга.
 5. Обслужване и поддръжка
  1. Коника Минолта предоставя безплатна онлайн поддръжка, за да помогне на клиентите да използват платформата и облачните услуги, предлагани на нея. Администраторът на клиента създава билет в платформата Workplace Pure, за да получи поддръжка. Поддръжката не включва: общи трансфери на ноу-хау, обучение, конфигурация и внедряване, специфична за клиента документация или персонализиране на облачни услуги. Поддръжката на клиенти е достъпна през нормалното работно време от понеделник до петък (с изключение на официалните празници).
  2. Облачните услуги, предлагани на платформата, са обект на текущи промени и по-нататъшно развитие (напр. чрез актуализации и надстройки или използване на по-нови или различни технологии, системи, процедури или стандарти). Коника Минолта ще уведоми клиента своевременно за всякакви значителни промени в услугите. Ако промените биха засегнали значително и неблагоприятно клиента, той ще има право да прекрати договора поради причина, действаща към датата на промените. Клиентът трябва да даде такова известие в рамките на две седмици след получаване на уведомлението за промяната в услугите.
  3. При интерфейса на централния маршрутизатор, свързан със сървъра, през който се предоставя облачната услуга, средната годишна наличност на мрежата е най-малко 98%. Времето на престой се изчислява в пълни минути и се изчислява от сумата от времената за отстраняване на повреда за година. Това не включва периоди от време, които са необходими като "прозорци за поддръжка" за оптимизиране и увеличаване на производителността или за отстраняване на грешки, за които съответният доставчик на услуги не носи отговорност.
 6. Права и задължения на клиента
  1. Клиентът и/или неговите оторизирани потребители са обект на следните задължения във връзка с използването на платформата и облачните услуги, предлагани на нея:
   1. Данните за достъп за използване на платформата и резервираните облачни услуги
    трябва да се съхраняват сигурно и защитени от достъп на неупълномощени трети страни.
   2. Клиентът трябва незабавно да докладва на Коника Минолта всяко неразрешено използване на данни за достъп. Същото важи за всякакви рискове от злоупотреба и всякакви заплахи за сигурността на данните или за целостта на платформата и облачните услуги, предлагани на нея.
   3. На клиента не е разрешено да предоставя облачна услуга на трета страна, срещу заплащане или безплатно, освен ако тази страна не е заместващ страна на клиента, одобрена от доставчика.
   4. На клиента не е разрешено постоянно да съхранява, възпроизвежда, декомпилира, разглобява или по какъвто и да е друг начин да извършва обратно инженерство на софтуера (изцяло или частично), който е предоставен като облачна услуга. Освен това на клиента не е разрешено да използва софтуера или части от него за целите на създаването на отделно приложение.
   5. Клиентът трябва да направи резервни копия на всички данни, използвани за облачната услуга или които се предават на съответния доставчик на услуги. Преди въвеждане или предаване на данни, данните трябва да бъдат проверени за вируси или други вредни компоненти. За тази цел трябва да се използва най-съвременен антивирусен софтуер.
   6. Облачните услуги могат да се използват само в съответствие с тези Условия за ползване и в съответствие със законовите разпоредби. Това означава, че наред с други неща са забранени: предаване, обработка, съхранение и разпространение на незаконно или неморално, сексуално обидно, насилствено или обидно съдържание.
  2. Клиентът се съгласява да обезщети доставчика на услуги срещу всякакви искове от трета страна срещу него, които възникват поради нарушение на правата и задълженията във връзка с използването на облачната услуга или които възникват поради нарушаване на права от трета страна във връзка с използването на облачната услуга, когато клиентът е одобрил нарушението. Ако клиентът разпознае или трябва да разпознае, че е възможно нарушение на правата, той трябва незабавно да информира доставчика на услугата.
 7. Възнаграждение
  1. Размерът, продължителността и датата на плащане на възнаграждението за ползване на облачна услуга са посочени в описанието на съответния продукт. Освен ако не е посочено друго в тях, цените за облачни услуги са месечните периодични цени за такива услуги. Съответният доставчик на услуги ще фактурира сумите авансово в началото на всеки месец или в началото на договора, като плащането в пълния размер ще бъде дължимо веднага.
  2. Доставчикът на услуги може да използва електронно фактуриране. Електронните фактури ще бъдат изпращани като pdf файлове на имейл адреса, който клиентът е посочил при регистрация на акаунта си, или ще бъдат предоставени на клиента онлайн в платформата.
  3. Ако клиентът не плати дължимото възнаграждение или не го плати навреме или напълно, Коника Минолта или съответният доставчик на услуги ще имат право да блокират достъпа до платформата, както и до използването на резервираните от клиента облачни услуги до получаване на всички дължими плащания.
 8. Отговорност
  1. Когато в резултат на използването на платформата или облачна услуга, предлагана на нея, клиентът претърпи загуба или щета, съответният доставчик на услуги ще носи неограничена отговорност, ако това е задължително съгласно приложимото национално законодателство. Във всички останали случаи отговорността ще бъде ограничена до щети за предвидими и обичайни загуби или щети, произтичащи от използването на облачните услуги в съответствие с договора. Тази отговорност ще бъде до размера на договореното възнаграждение за текущия срок на договора за предоставяне на облачната услуга.
  2. Всякаква отговорност за липса на икономически успех, пропуснати ползи или за косвени или последващи щети е изключена.
  3. Ограниченията и изключванията на отговорността, предвидени в раздели 8.1 и 8.2, се прилагат съответно в полза на служителите, трети страни и заместващите трети страни на Коника Минолта или съответния доставчик на услуги.
 9. Защита на данните
  1. Доколкото доставчикът на облачна услуга може като част от своята услуга да има достъп до личните данни на клиента, той прави това в качеството си на обработващ. Като обработващ, той ще обработва данните само за целите на изпълнение на договора.
  2. Клиентът ще остане отговорен за обработката на данни, както по отношение на обработващия данни, така и съгласно правилата за защита на данните като цяло. Това означава: Ако клиентът обработва лични данни с помощта на облачната услуга, той ще носи отговорност да гарантира, че има право да прави това съгласно приложимите разпоредби за защита на данните и в случай на нарушение ще обезщети доставчикът на услуги срещу всякакви искове от трети страни.
 10. Заключителни разпоредби
  1. Използването на платформата и облачните услуги, предлагани на нея, както и съответните Условия за използване, се уреждат от българското законодателство и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.
  2. Компетентният съд в Република България ще има изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове, възникващи във връзка с използването на платформата или облачните услуги, предлагани на нея.

Följande tjänster erbjuds automatiskt av Workplace Pure när du har registrerat dig: Translate, Convert to Word, Convert to Excel, Convert to PDF

Translate - Translate Trial

Vid drifttagning och användning av denna tjänst gäller följande ytterligare villkor, utöver användarvillkoren för Workplace Pure.

Beskrivning av tjänsten:

Med tjänsten Translate är det möjligt att översätta dokument med maskinöversättning. Konica Minolta tar inget ansvar för att översättningarna är lingvistiskt och grammatiskt korrekta, eller korrekta i annan bemärkelse.

Filformat som stöds:
DOCX, BMP, JPG/JPEG, PDF och TIFF

Språk som stöds: tyska, engelska, franska, spanska

Användning som överskrider kvoten:

Om månadskvoten för bokade tjänster överskrids kommer tillkommer en avgift på 0,30 euro per sida för översättning av ytterligare sidor. Detta gäller inte om det finns en annan kvot för tjänsten som inte har använts än.

Avbrott i tjänsten:

I händelse av avbrott i tjänsten ska en responstid på högst två timmar och återställningstid på högst fem arbetsdagar anses vara avtalad.

Med responstid menas den tid som går mellan att ärendet har tagits emot och att analysen påbörjas. Med återställningstid menas den tid som går från det att ärendet tas emot till det att en lösning levereras. Den levererade lösningen ska kunna utföras genom att justera parametrarna, genom en konfiguration, eller genom att använda andra supporttjänster, och ska inte kräva någon programvaruutveckling. Vid beräkning av båda tiderna ska endast tid som förflyter inom öppettiderna räknas. Tid som förflyter utanför öppettiderna ska inte räknas. Öppettiderna är måndag–torsdag kl. 8:00–17:00 och fredag kl. 8:00–15:00.

Om orsaken till avbrottet i tjänsten är kopplad till en komponent, till denna tjänst eller till allmänna prestanda som Konica Minolta inte är ensamt ansvarig för och därför bara kan påverka delvis eller inte alls, ska ett försök göras att hitta en lösning på avbrottet så snart som möjligt tillsammans med alla berörda parter.

Konica Minolta ska säkerställa att de avtalade respons- och återställningstiderna efterlevs i minst 90 % av fallen.

Period och uppsägning:

Prenumerationen av tjänsten gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningsfrist på 14 dagar före den dag på månaden då prenumerationen tecknades (denna information finns i den relevanta tjänstöversikten i Workplace Pure). Om den sista dagen av uppsägningsperioden är en dag som inte finns i kalendern för aktuell månad (t.ex. 30 februari), avser uppsägningstiden på 14 dagar den sista kalenderdagen före detta datum (i exemplet ovan motsvarar detta den 28 eller 29 februari).

Convert to Word - Convert to Word Trial

Vid drifttagning och användning av denna tjänst gäller följande ytterligare villkor, utöver användarvillkoren för Workplace Pure.

Beskrivning av tjänsten:

Med tjänsten Konvertera till Word kan digitala kopior och papperskopior konverteras till redigerbara Word-filer. Under processen gör tjänsten allt för att bevara sidlayouten. Konica Minolta ansvarar inte för att de konverterade dokumenten är korrekta och fullständiga eller för sidlayouten.

Specifikationer

Filformat som stöds:
PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Användning som överskrider kvoten:

Om månadskvoten för bokade tjänster överskrids kommer tillkommer en avgift på 0,15 euro per sida för konvertering av ytterligare sidor. Detta gäller inte om det finns en annan kvot för tjänsten som inte har använts än.

Avbrott i tjänsten:

I händelse av avbrott i tjänsten ska en responstid på högst två timmar och återställningstid på högst fem arbetsdagar anses vara avtalad.

Med responstid menas den tid som går mellan att ärendet har tagits emot och att analysen påbörjas. Med återställningstid menas den tid som går från det att ärendet tas emot till det att en lösning levereras. Den levererade lösningen ska kunna utföras genom att justera parametrarna, genom en konfiguration, eller genom att använda andra supporttjänster, och ska inte kräva någon programvaruutveckling. Vid beräkning av båda tiderna ska endast tid som förflyter inom öppettiderna räknas. Tid som förflyter utanför öppettiderna ska inte räknas. Öppettiderna är måndag–torsdag kl. 8:00–17:00 och fredag kl. 8:00–15:00.

Om orsaken till avbrottet i tjänsten är kopplad till en komponent, till denna tjänst eller till allmänna prestanda som Konica Minolta inte är ensamt ansvarig för och därför bara kan påverka delvis eller inte alls, ska ett försök göras att hitta en lösning på avbrottet så snart som möjligt tillsammans med alla berörda parter.

Konica Minolta ska säkerställa att de avtalade respons- och återställningstiderna efterlevs i minst 90 % av fallen.

Period och uppsägning:

Prenumerationen av tjänsten gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar före den dag i månaden då prenumerationen tecknades (denna information finns i den aktuella tjänstöversikten i Workplace Pure). Om den sista dagen av uppsägningsperioden är en dag som inte finns i kalendern för aktuell månad (t.ex. 30 februari), avser uppsägningstiden på 14 dagar den sista kalenderdagen före detta datum (i exemplet ovan motsvarar detta den 28 eller 29 februari).

 

Convert to Excel - Convert to Excel Trial

Vid drifttagning och användning av denna tjänst gäller följande ytterligare villkor, utöver användarvillkoren för Workplace Pure.

Beskrivning av tjänsten:

Med tjänsten Konvertera till Excel kan digitala kopior och papperskopior konverteras till redigerbara Excel-filer. Under processen gör tjänsten allt för att bevara sidlayouten. Konica Minolta ansvarar inte för att de konverterade dokumenten är korrekta och fullständiga eller för sidlayouten.

Specifikationer

Filformat som stöds: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Användning som överskrider kvoten:

Om månadskvoten för bokade tjänster överskrids kommer tillkommer en avgift på 0,15 euro per sida för konvertering av ytterligare sidor. Detta gäller inte om det finns en annan kvot för tjänsten som inte har använts än.

Avbrott i tjänsten:

I händelse av avbrott i tjänsten ska en responstid på högst två timmar och återställningstid på högst fem arbetsdagar anses vara avtalad.

Med responstid menas den tid som går mellan att ärendet har tagits emot och att analysen påbörjas. Med återställningstid menas den tid som går från det att ärendet tas emot till det att en lösning levereras. Den levererade lösningen ska kunna utföras genom att justera parametrarna, genom en konfiguration, eller genom att använda andra supporttjänster, och ska inte kräva någon programvaruutveckling. Vid beräkning av båda tiderna ska endast tid som förflyter inom öppettiderna räknas. Tid som förflyter utanför öppettiderna ska inte räknas. Öppettiderna är måndag–torsdag kl. 8:00–17:00 och fredag kl. 8:00–15:00.

Om orsaken till avbrottet i tjänsten är kopplad till en komponent, till denna tjänst eller till allmänna prestanda som Konica Minolta inte är ensamt ansvarig för och därför bara kan påverka delvis eller inte alls, ska ett försök göras att hitta en lösning på avbrottet så snart som möjligt tillsammans med alla berörda parter.

Konica Minolta ska säkerställa att de avtalade respons- och återställningstiderna efterlevs i minst 90 % av fallen.

Period och uppsägning:

Prenumerationen av tjänsten gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar före den dag i månaden då prenumerationen tecknades (denna information finns i den aktuella tjänstöversikten i Workplace Pure). Om den sista dagen av uppsägningsperioden är en dag som inte finns i kalendern för aktuell månad (t.ex. 30 februari), avser uppsägningstiden på 14 dagar den sista kalenderdagen före detta datum (i exemplet ovan motsvarar detta den 28 eller 29 februari).

Convert to PDF - Convert to PDF Trial

Vid drifttagning och användning av denna tjänst gäller följande ytterligare villkor, utöver användarvillkoren för Workplace Pure.

Beskrivning av tjänsten:

Med tjänsten Konvertera till PDF kan digitala dokument och papperskopior konverteras till sökbara filer i PDF/A-format som är lämpliga för digital arkivering. Under processen gör tjänsten allt för att bevara sidlayouten. Konica Minolta ansvarar inte för att de konverterade dokumenten är korrekta och fullständiga eller för sidlayouten.

Specifikationer

Filformat som stöds: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Användning som överskrider kvoten:

Om månadskvoten för bokade tjänster överskrids kommer tillkommer en avgift på 0,15 euro per sida för konvertering av ytterligare sidor. Detta gäller inte om det finns en annan kvot för tjänsten som inte har använts än.

Avbrott i tjänsten:

I händelse av avbrott i tjänsten ska en responstid på högst två timmar och återställningstid på högst fem arbetsdagar anses vara avtalad.

Med responstid menas den tid som går mellan att ärendet har tagits emot och att analysen påbörjas. Med återställningstid menas den tid som går från det att ärendet tas emot till det att en lösning levereras. Den levererade lösningen ska kunna utföras genom att justera parametrarna, genom en konfiguration, eller genom att använda andra supporttjänster, och ska inte kräva någon programvaruutveckling. Vid beräkning av båda tiderna ska endast tid som förflyter inom öppettiderna räknas. Tid som förflyter utanför öppettiderna ska inte räknas. Öppettiderna är måndag–torsdag kl. 8:00–17:00 och fredag kl. 8:00–15:00.

Om orsaken till avbrottet i tjänsten är kopplad till en komponent, till denna tjänst eller till allmänna prestanda som Konica Minolta inte är ensamt ansvarig för och därför bara kan påverka delvis eller inte alls, ska ett försök göras att hitta en lösning på avbrottet så snart som möjligt tillsammans med alla berörda parter.

Konica Minolta ska säkerställa att de avtalade respons- och återställningstiderna efterlevs i minst 90 % av fallen.

Period och uppsägning:

Prenumerationen av tjänsten gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar före den dag i månaden då prenumerationen tecknades (denna information finns i den aktuella tjänstöversikten i Workplace Pure). Om den sista dagen av uppsägningsperioden är en dag som inte finns i kalendern för aktuell månad (t.ex. 30 februari), avser uppsägningstiden på 14 dagar den sista kalenderdagen före detta datum (i exemplet ovan motsvarar detta den 28 eller 29 februari).

Lösenordet är inte säkert. Följ instruktionerna i inmatningsmasken.